Et nyt udviklingsprojekt fra DBI i samarbejde med Smith Innovation vil vende brandsikkerhed fra at være showstopper til at være kickstarter for innovation i byggeriet.

Når vi er optaget af brandsikkerhed i byggeriet, er det sjældent af hensyn til bygningerne, men fordi mennesker i værste tilfælde kan dø. I Danmark alene omkommer der ca. 80 personer om året som følge af brand i bygninger med store personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser til følge.  

Derfor kan det også være svært at forstå, at brandsikkerhed ikke fylder mere i vores bevidsthed, når vi udvikler innovative løsninger til byggeriet. ”Selvfølgelig stiller lovgivningen krav, som skal overholdes, men brandkravene opleves mere som en barriere og en hæmsko end en inspiration til at gå nye veje. Det vil vi gerne lave om på”, siger Claus Langhoff, der er projektleder på et nyt udviklingsprojekt i Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), der sætter fokus på brand som en kilde til innovation i byggeriet.

Fra showstopper til kickstarter
Målet med projektet, der er støttet af Dreyers Fond og gennemføres i samarbejde med Smith Innovation, er at finde nye og anderledes måder at arbejde med brand på og synliggøre, at der er et udviklings- og markedspotentiale i at tænke brand ind tidligt i design- og udviklingsfasen, når vi tænker nye løsninger til byggeriet. Inspirationen kommer dels fra andre brancher, hvor det har været nødvendigt at tænke i nye materialer, materialesammensætninger og konstruktionsprincipper, som det fx er tilfældet inden for skibs- og luftfart. Dels fra et stigende fokus på bl.a. energieffektivisering, energirenovering, bæredygtighed og tilgængelighed, som både stiller nye krav til, men også giver nye muligheder for byggeriet.

”Vi skal have vendt brandsikkerheden fra at være showstopper til at være kickstarter for innovation i byggeriet. Vi skal væk fra at behandle brandproblematikken for dets egen skyld, fordi ”det skal vi”, men i stedet se brandrisici som ’driver’ for en idé- og produktudvikling inden for både materialer, inventar og bygningsdesign. Målet er, at vi kan opretholde et højt sikkerhedsniveau i vores bygninger, samtidig med at vi åbner op for utraditionelle metoder til at opnå den sikkerhed og skaber basis for en udvikling af nye, kreative løsninger”, siger Claus Langhoff. 

Åben idékonkurrence
Et væsentligt aspekt i udviklingsprojektet er at tænke synergi mellem arkitektur, design, konstruktion, materialer og brand. Derfor har DBI valgt at udskrive en åben idékonkurrence på Innosite.dk, der er en online platform for innovation i byggeriet. På den måde åbnes der for en idégenerering, der ikke alene går på tværs af fag, brancher og kompetencer, men også landegrænser i og med at brugerne på Innosite.dk kommer fra hele verden. Derudover er der ved den åbne innovationsmetode lagt op til at ideer og løsninger udvikles i et samarbejde mellem forskellige aktører, da konkurrencedeltagerne kan kommentere og videreudvikle på hinandens ideer og forslag og på den måde være med at kvalificere dem.

Konkurrencen, der har titlen FIRE AWAY, er åben for alle interesserede og efterspørger innovative, intelligente, smarte, kreative og anderledes løsninger til byggeriet, hvor brandsikkerheden er indtænkt. Det kunne fx være ideer til alternative byggematerialer eller nye måder at sætte materialer sammen på, nye former for bygningsdesign og konstruktioner eller forslag til nyt interiør og nye indretninger. Det bedste forslag bliver præmieret med 30.000 kr. Konkurrencen slutter den 7. januar 2015.

Fra idé til marked
Efter konkurrencen publiceres vinderideerne og udvalgte ideer i et offentligt tilgængeligt idékatalog, der kan bruges som inspiration i branchen. Derudover er der mulighed for, at der arbejdes videre med særligt kvalificerede ideer og forslag hen i mod en færdigudvikling eller – på sigt – realisering af nye løsninger.

”Når vi har valgt at sætte fokus på udviklingen af nye løsninger til byggeriet er det fordi, vi kan se et potentiale i at tænke brand ind tidligt i designprocessen og på den måde minimere brandrisikoen ved at integrere brandsikkerhed i bygningens struktur, design og materialer. Men også fordi vi kan se et internationalt markedspotentiale for danske virksomheder, der kan lede an i udviklingen og tilbyde nye løsninger”, siger Claus Langhoff.

Som videncenter for brandsikkerhed og sikring arbejder DBI med en lang række forsknings- og udviklingsaktiviteter. I den forbindelse kan resultaterne fra FIRE AWAY-konkurrencen også være interessent i andre sammenhænge, bl.a. i forhold til projektet ”Risikovurdering af nye materialer”, hvor formålet er at udvikle en mere enkel og effektiv metode til introduktion af nye materialer i byggeriet.

”Nye materialer har ofte nogle brandtekniske udfordringer og derfor fravælges de på trods af deres gode egenskaber i forhold til performance og bæredygtighed. Derfor vil vi gerne udfordre den nuværende (vane)tænkning og være med til at sætte fokus på viden og værktøjer til at modellere materialers og konstruktioners brandtekniske egenskaber, så vi får et bedre grundlag for at avende innovative løsninger og bæredygtige materialer”, slutter Claus Langhoff.

Læs mere om konkurrencen FIRE AWAY på www.innosite.dk