Smith er med i nyt EU projekt, der skal analysere, hvordan ’climate services’ kan kommercialiseres på det europæiske marked. Projektet er endnu et skridt i at positionere Smiths internationale profil inden for klimatilpasning og vandhåndtering.   

Inden for de seneste år er et nyt begreb dukket op i ”klimaordbogen”, nemlig climate services eller på dansk klimatjenester. Her handler det ikke om, hvordan kampen mod vandmasserne bekæmpes med fysiske klimatilpasningsløsninger, men derimod om at aktivere klimadata og klimaviden i beslutningsprocesserne.

Selvom markedet for klimatjenester er i udvikling, så er det også i sin vorden, og de værdimæssige fordele er fortsat uklare for aftagerne af ydelserne. Derfor er der også behov for at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel.

Det tværfaglige EU projekt MARCO (MArket Research for a Climate services Observatory) samler derfor europæiske rådgivningsvirksomheder, klimaforskere og climate services udbydere for at diskutere og analysere markedet for klimatjenester. Herunder med dansk deltagelse af DTU og Smith.

Afsættet er at skabe en kobling mellem den data og viden, der produceres og de beslutningstagere, der skal bruge denne viden til at træffe langsigtede valg om, hvordan vi kan reducere de påvirkninger, som klimaforandringerne fører med sig.  Eller med andre ord: at gøre det nemmere at finde relevante data for ikke-eksperter, der sætter politiske beslutningstagere i stand til at træffe beslutninger og planlægge for fremtiden.

Internationalt marked for danske klimatjenester

”Et projekt som MARCO understøtter, at der er et internationalt og uudnyttet markedspotentiale for klimatjenester, og øvelsen er derfor at få positioneret de danske kompetencer i en international kontekst. Vi glæder os derfor også til at tage del i markedsanalysen som del af vores ønske om at nå ud over landets grænser med de ydelser, vi kan bidrage med ift. at udvikle forretningsmodeller for klimatjenester”, siger Mikkel Thomassen, partner i Smith.

Smiths rolle i projektet er blandt andet at levere et casestudie inden for byggeriet, der skal bruges i den samlede analyse af fremtidige brugerbehov og vurdering af markedsvæksten for klimatjenester frem til 2030.

MARCO er finansieret under EU's Horisont 2020-program og løber over to år. I projektet deltager 11 partnere fra seks europæiske lande, herunder DTU og Smith fra Danmark. De øvrige parter er: Climate-KIC (Frankrig), Acclimatise (UK), FMI (Finland), HZG (Tyskland), JR (Østrig), kMatrix (UK), LGI (Frankrig) og UTUM (Tyskland). Projektet havde kick-off i Paris den 22.-23. november 2016, hvor parternes mødtes til workshop for at diskutere de forventede resultater af projektet.

Sideløbende med MARCO kører et andet projekt, EU-MACS, der skal analysere markedsbehov og barrierer ift. muligheder og løsninger for klimatjenester.

Læs mere om MARCO på www.marco-h2020.eu

 

Hvad er Climate services?

Som et led i arbejdet med at forstå de forskellige dimensioner af klima-relateret viden, har man introduceret begrebet ’Climate services’. Det dækker bredt over leverancer af viden og data om klimaspørgsmål, herunder klimaprojektioner og effektstudier samt modeller og scenarier. Begrebet kan oversættes til ’klimatjenester’ dvs. et parallelt begreb til det mere kendte ’vejrtjenester’. (Kilde: Brugerbehov for klimadata, Forskernetværk for Klimatilpasning, Aarhus Universitet)