Ny aftale mellem KL og regeringen stiller øgede krav til kommunernes kompetencer til at håndtere kystsikring og tværkommunalt samarbejde. Noget af det vi bl.a. arbejder med i erfaringsnetværket KYST+, der skal sikre kystsikring med merværdi på tværs af kommunale aktører.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 1. juni indgået en aftale, der skal sikre at, det bliver nemmere, hurtigere og mindre bureaukratisk at kystbeskytte. Dette ved at det fremover er kommunerne, og ikke som hidtil staten, der skal afgøre kystbeskyttelsessagerne. Og ved at der fjernes en række krav om tilladelser og dispensationer for etablering af helhedsløsninger, så det bliver det mere simpelt for kommunerne at lave store fælles kystbeskyttelsesprojekter.

Selv om aftalen endnu ikke er vedtaget, er den værd at hæfte sig ved. For hvis den bliver en realitet (lovforslaget til ændring af kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse fremsættes til efteråret) vil det stille store krav til kommunernes kompetencer. Ikke mindst, hvis det ikke bare skal blive ”lappeløsninger” hist og her dikteret af den nærmeste grundejer. Der er brug for at vide, hvordan der kan skabes kystsikring med merværdi. Og hvordan kommunerne på lokalt niveau kan samarbejde og sikre helhed samt træffe kvalificerede beslutninger om klimatilpasning.

Hvilket netop er det, vi arbejder med i erfaringsnetværket KYST+. Her videndeler og samarbejder seks kommuner - Odense, Vejle, Horsens, Kolding, Skive og Middelfart - om at udvikle nye klimatilpasningsløsninger, der sikrer borgere og byer mod havvandstigninger og stormflod. Netværket mødes over fire temamøder for at diskutere tekniske, miljømæssige og juridiske forhold og modeller for at organisere klimatilpasning på tværs af kommunale aktører og på tværs af offentlige og private investorer. 

Udvalgte initiativer fra aftalen mellem regeringen og KL:

  • Beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg samles hos kommunerne.
  • Kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse ændres, så der bliver øget mulighed for hård kystbeskyttelse uden kompenserende sandfodring på strækninger, der i forvejen er intensivt beskyttet med hård kystbeskyttelse.
  • Der udvikles en række vejledende standardiserede bidragsfordelingsmodeller til brug for kommunernes afgørelse om, hvilke ejere af fast ejendom, der skal finansiere et konkret kystbeskyttelsesprojekt
  • Derudover udarbejdes en vejledning om tekniske kystbeskyttelsesmetoder til kommuner og grundejere, bl.a. som følge af ændringen af kystbeskyttelsesloven
  • Endelig vil regeringen udarbejde en vejledning for byggeri, som opføres i kystnære områder. Vejledningen vil beskrive hvilke forhold, som bygherren bør overveje ved opførelsen af byggeri for at sikre sig mod vandstandsstigninger og stormflod.
  • Lovforslaget fremsættes i flere tempi, hvor første del vedr. ændring af kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse fremsættes til efteråret.
  • Endelig er regeringen og KL enige om at drøfte medfinansieringsreglerne for kommunale klimaprojekter til håndtering af regnvand, når resultaterne af analyserne i forsyningsstrategien foreligger primo 2018.

Kilde: Pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet